Basisniveau voor integraal duurzamere veestallen

 • Plusstallen

  De Plusstal komt voort uit de gezamenlijke inzet in het samenwerkingsverband Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij (UDV). Ambitie van de UDV is dat “vanaf 2015 elke ondernemer bij nieuwbouw duurzaamheidstappen zet. De Plusstal geldt hierbij als basisniveau voor verduurzaming in de veehouderij bij nieuwbouw van stallen.” Dit vanuit het besef dat nieuwbouw bij uitstek een moment is om extra stappen te zetten in de verduurzaming.

 • Ambitieniveau Plusstal

  Met de Plusstal krijgt de Maatlat Duurzame Veehouderij een bredere toepassing. In het concept ‘Plusstal’ zijn de stappen ten aanzien van duurzaamheid concreet uitgewerkt. Plusstallen scoren beter dan het wettelijke niveau op een zevental duurzaamheidsthema’s van de Maatlat Duurzame Veehouderij (o.a. dierenwelzijn, klimaat en ammoniakemissie).

  Een Plusstal moet een minimaal aantal punten behalen op het certificatieschema MDV en is een basisniveau voor verduurzaming in de veehouderij bij nieuwbouw van stallen. Vanaf 2017 is het Plusstal-certificaat een randvoorwaarde om in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

Plusstal Diercategorieën

 • Konijnenstallen
 • Melkgeitenstallen
 • Melkveestallen
 • Pluimveestallen (eenden, kalkoenen, leghennen, vleeskuikens)
 • Varkensstallen
 • Vleeskalverstallen
 • Vleesveestallen

Nieuws